Tin nội bộ

Trang chủ » Tin nội bộ

Thông báo tổ chức Đại hội Thành viên năm 2019

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN ĐÔNG SÀI GÒN 

THÔNG BÁO 

Về việc Tổ chức Đại hội thành viên năm 2019 QTD Đông Sài Gòn 

Kính gửi: Qúy thành viên Qũy tín dụng  nhân dân Đông Sài Gòn 

- Căn cứ Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/03/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân;

- Căn cứ Thông tư 06/2017/TT-NHNN ngày 05/7/2017 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2015/TT-NHNN;

- Căn cứ Thông tư 21/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về Ngân hàng Hợp tác xã, Qũy tín dụng nhân dân và Qũy bảo đảm an toàn hệ thống Qũy tín dụng nhân dân; 

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn (QTD Đông Sài Gòn);

- Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 03/03/2020 của Hội đồng quản trị QTD Đông Sài Gòn về việc tổ chức đại hội thành viên năm 2019;

- Căn cứ Công văn số 04/TB-ĐSG ngày 04/03/2020 về việc nguyên tắc cử đại biểu tham dự Đại hội thành viên QTD Đông Sài Gòn năm 2019 của Hội đồng quản trị.

QTD Đông Sài Gòn thông báo tổ chức Đại hội Thành viên năm 2019 của QTD Đông Sài Gòn đến Qúy thành viên như sau:

 1. Nội dung cơ bản
 • Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
 • Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng kiểm soát năm 2020;
 • Báo cáo phương án lương, thưởng của cán bộ nhân viên và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án lương, thưởng năm 2020;
 • Tờ trình bổ nhiệm Giám đốc điều hành (lý lịch trích ngang);
 • Báo cáo phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2020;
 • Báo cáo kết quả thực hiện giảm Vốn điều lệ năm 2019 và phương án tăng Vốn điều lệ năm 2020;
 • Tờ trình về việc thông qua mức vốn góp của thành viên QTD Đông Saì Gòn;
 • Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều hòa vốn tại Ngân hàng Hợp tác xã;
 • Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động QTD Đông Sài Gòn;
 • Tờ trình Ủy quyền một số hoạt động cho Hội đồng quản trị;
 • Các báo cáo khác (bao gồm danh sách kết nạp thành viên mới, cho thành viên ra khỏi, khai trừ thành viên, chuyển nhượng vốn góp, lý lịch trích ngang);
 • Biểu quyết thông qua các tờ trình;
 • Phát biểu ý kiến đóng góp của thành viên;
 • Phát biểu ý kiến đóng góp của Lãnh đạo, Ban ngành.

      2. Thời gian, địa điểm

 • Thời gian: ½  ngày, bắt đầu lúc 14h00 đến 16h00 thứ Sáu ngày 13/03/2020.
 • Địa điểm: Hội trường Ủy ban Nhân dân Phường Bình An số 171/1 Lương Định Của, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM.

Trên cơ sở nguyên tắc cử Đại biểu tham dự Đại hội Thành viên QTD Đông Sài Gòn năm 2019. Hội đồng quản trị QTD Đông Sài Gòn triệu tập 120 thành viên của QTD Đông Sài Gòn tham dự Đại hội thành viên năm 2019.

Hội đồng quản trị QTD Đông Sài Gòn thông báo đến các thành viên được triệu tập và tham dự đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm theo Thông báo triệu tập này.