Giới thiệu

Trang chủ » Giới thiệu

Bộ máy quản trị và hệ điều hành

QTD Đông Sài Gòn (ĐSGF) đã thiết lập 2 bộ máy quản trị và điều hành riêng biệt phù hợp với các tiêu chuẩn về tổ chức và hoạt động của QTDND (Quyết định số 45/2006/QĐ-NHNN ngày 11/09/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước).

Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị (HĐQT) của DSGF gồm 05 thành viên trong đó Chủ tịch HĐQT làm việc thường trực. Hội đồng họp định kỳ hàng tháng để đánh giá và định hướng hoạt động của Quỹ. 

Hội đồng quản trị có vai trò xây dựng chiến lược tổng thể và định hướng lâu dài cho Quỹ, ấn định mục tiêu tài chính giao cho Ban điều hành. Hội đồng chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua Ban Kiểm soát.

Ban điều hành

Ban điều hành gồm có Giám đốc điều hành chung và 01 Phó Giám đốc phụ tá cho Giám đốc. 

Ban điều hành có chức năng cụ thể hóa chiến lược tổng thể và các mục tiêu do HĐQT đề ra, bằng các kế hoạch và phương án kinh doanh, tham mưu cho HĐQT các vấn đề về chiến lược, chính sách và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Quỹ.

Ban kiểm soát

Nhiệm vụ của Ban là kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Quỹ về sự tuân thủ pháp luật, các quy định pháp lý của hệ thống QTDND và các quy chế, quy trình nghiệp vụ của ĐSGF. Qua  đó, Ban Kiểm soát đánh giá chất lượng điều hành và hoạt động của Quỹ cũng như đề xuất khắc phục yếu kém, đề phòng rủi ro nếu có.

Hội đồng xử lý rủi ro

Hiện nay có 03 thành viên, Hội đồng có nhiệm vụ xem xét việc phân loại tài sản "có" trích lập dự phòng rủi ro của quý hiện hành do Giám đốc thực hiện; Xem xét báo cáo tình hình theo dõi sao kê và thực hiện thu hồi nợ đối với những rủi ro đã được xử lý; Quyết định xử lý rủi ro và phương án thu hồi nợ; đồng thời xuất trình HĐQT sử dụng dự phòng để xử lý các khoản nợ vay không khả năng thu hồi.

Hội đồng tín dụng

Hội đồng tín dụng có 03 thành viên, Hội đồng có nhiệm vụ phê duyệt các khoản cấp tín dụng, hạn mức phê duyệt vượt hạn mức của Ban điều hành trong thẩm quyền, đồng thời khuyến nghị cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan trực tiếp đến chiến lược, chính sách tín dụng từng thời kỳ.

Hội đồng khen thưởng – kỷ luật

Hội đồng khen thưởng - kỷ luật có 03 thành viên, Hội đồng có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức và hướng dẫn thực hiện mọi hoạt động về công tác Khen thưởng - kỷ luật trong Quỹ.