Tin nội bộ

Trang chủ » Tin nội bộ

NGUYÊN TẮC CỬ ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐHTV NĂM 2017

THÔNG BÁO

Về việc Nguyên tắc cử Đại biểu tham dự Đại hội Thành viên năm 2017 của Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn

Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn (QTD Đông Sài Gòn) thông báo nguyên tắc cử Đại biểu tham dự Đại hội thành viên năm 2017 của QTD Đông Sài Gòn đến Qúy thành viên của QTD Đông Sài Gòn đáp ứng các điều kiện như sau:

1. Thành viên trên các địa bàn dân cư, hoạt động và theo cơ cấu thành viên góp vốn nhưng phải đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa thành viên góp vốn thường xuyên và thành viên góp vốn xác lập. Thông tin cụ thể như sau:

- Tổng số thành viên góp vốn thường xuyên tham dự Đại hội Thành viên phải có tỷ lệ tối thiểu 70%/Vốn điều lệ tại QTD Đông Sài Gòn.

- Thành viên tại các Phường Bình An, Phường An Phú, Phường Bình Khánh, Phường Thảo Điền, Phường An Khánh, Phường Thủ Thiêm và Phường An Lợi Đông (nếu có).

2. Thành viên vay vốn trả nợ tốt, không phát sinh nợ xấu tại QTD Đông Sài Gòn.

3. Thành viên gửi tiền tại QTD Đông Sài Gòn

4. Thành viên di chuyển khỏi nơi cư trú, nơi làm việc, địa điểm sản xuất kinh doanh chuyển khỏi địa bàn hoạt động của QTD Đông Sài Gòn mà không thông báo cho QTD Đông Sài Gòn (Kể cả thành viên góp vốn thường xuyên) sẽ không được mời tham dự Đại hội Thành viên năm 2017.