Giới thiệu

Trang chủ » Giới thiệu

Điểm tư vấn và hỗ trợ thành viên

Nhằm phát triển thành viên, tăng cường mở rộng các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ đến người dân trên địa bàn hoạt động của QTD Đông Sài Gòn. QTD Đông Sài Gòn đã được Ban lãnh đạo UBND phường An Phú và UBND phường Bình An đồng ý cho mượn mặt bằng tại các Ban điều hành khu phố để mở các điểm giới thiệu dịch vụ, sản phẩm, tư vấn và hỗ trợ thành viên của QTD Đông Sài Gòn.

  1. Phường An Phú gồm có 05 điểm
  • Ban điều hành khu phố 1

Địa chỉ: Đường H, KP1, Phường An Phú, Quận 2

  • Ban điều hành khu phố 2

Địa chỉ: Đường số 1, KP2, Phường An Phú, Quận 2

  • Ban điều hành khu phố 3

Địa chỉ: Đường Mai Chí Thọ, KP3, Phường An Phú, Quận 2

  • Ban điều hành khu phố 4

Địa chỉ: Đường Đoàn Hữu Trưng, KP4, Phường An Phú, Quận 2

  • Ban điều hành khu phố 5

Địa chỉ Đường Trần Lựu, KP5, Phường An Phú, Quận 2

2. Phường Bình An gồm 03 điểm

  • Ban điều hành khu phố 2

Địa chỉ: Đường Trần Não, KP2, Phường Bình An, Quận 2

  • Ban điều hành khu phố 3

Địa chỉ: Đường số 47, KP3, Phường Bình An, Quận 2

  • Ban điều hành khu phố 4

Địa chỉ: Đường số 9, KP4, Phường Bình An, Quận 2