Tin nội bộ

Trang chủ » Tin nội bộ

ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN NĂM 2016

Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn tổ chức Đại hội Thành viên năm 2016 vào ngày 01/7/2017 để báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017. Và trình thành viên thông qua các phương án, phương hướng hoạt động và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2013 - 2017. 

Hình ảnh Đại hội