Tin nội bộ

Trang chủ » Tin nội bộ

THÔNG BÁO CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

THÔNG BÁO 

Về việc Chấm dứt tư cách thành viên theo Thông tư 04/2015/TT-NHNN

Kính gửi: Qúy thành viên của Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn

- Căn cứ Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân;

- Căn cứ Thông tư 06/2017/TT-NHNN ngày 05/7/2017 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-NHNN và Thông tư 04/2015/TT-NHNN;

- Căn cứ Công văn 357/HCM-QLCTCTD ngày 09/02/2017 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận Phương án cơ cấu lại QTD Đông Sài Gòn giai đoạn 2016 - 2020;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn (QTD Đông Sài Gòn);

- Xét tình hình thực tế tại QTD Đông Sài Gòn.

Lời đầu tiên, QTD Đông Sài Gòn chân thành cảm ơn đến Qúy thành viên đã đồng hành cùng QTD Đông Sài Gòn trong suốt thời gian qua.

Theo quy định tại Điều 31 Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Ngân hàng Nhà nước về điều kiện trở thành thành viên của quỹ tín dụng nhân dân như sau:

1. Đối với cá nhân

- Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có hộ khẩu và thường trú trên địa bàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.

2. Đối với hộ gia đình 

- Là hộ gia đình có hộ khẩu thường trú trên địa bàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân; các thành viên trong hộ có chung tài sản để phục vụ sản xuất, kinh doanh phục vụ dịch vụ của hộ gia đình. 

3. Đối với pháp nhân

- Là pháp nhân (trừ Qũy xã hội, Qũy từ thiện) đang hoạt động bình thường và có trụ sở chính đặt tại địa bàn hoạt động của quỹ tín dụng  nhân dân.

Kể từ ngày 01/01/2018 QTD Đông Sài Gòn phải thực hiện theo các quy định của Thông tư 04/2015/TT-NHNN.

Kể từ ngày 01/01/2019 tất cả các thành viên không đáp ứng được các điều kiện của Thông tư 04/2015/TT-NHNN sẽ bị chấm dứt tư cách thành viên tại QTD Đông Sài Gòn.

QTD Đông Sài Gòn kính thông báo đến tất cả Qúy thành viên chưa đáp ứng được điều kiện là thành viên của QTD Đông Sài Gòn sẽ phải đáp ứng các điều kiện để tiếp tục trở thành thành viên của QTD Đông Sài Gòn theo quy định của Thông tư 04/2015/TT-NHNN.

Trân trọng thông báo để Qúy thành viên được biết và thực hiện!