Tin nội bộ

Trang chủ » Tin nội bộ

Nguyên tắc cử Đại biểu tham dự ĐHTV năm 2018

THÔNG BÁO 

Về việc Nguyên tắc cử Đại biểu tham dự Đại hội thành viên QTD Đông Sài Gòn năm 2018

Kính gửi: Qúy thành viên Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn 

- Căn cứ Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/03/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân;

- Căn cứ Thông tư 06/2017/TT-NHNN ngày 05/7/2017 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/03/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Qũy tín dụng  nhân dân Đông Sài Gòn (QTD Đông Sài Gòn);

- Căn cứ Quyết định HĐQT ngày 07/03/2019 về việc tổ chức đại hội thành viên năm 2018.

          QTD Đông Sài Gòn thông báo nguyên tắc cử Đại biểu tham dự Đại hội thành viên QTD Đông Sài Gòn năm 2018 đến Qúy thành viên của QTD Đông Sài Gòn đáp ứng các điều kiện như sau:

1. Thành viên trên các địa bàn dân cư, hoạt động và theo cơ cấu thành viên góp vốn nhưng phải đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa thành viên góp vốn thường xuyên và thành viên góp vốn xác lập. Thông tin cụ thể như sau:

- Tổng số thành viên góp vốn thường xuyên tham dự Đại hội thành viên phải có tỷ lệ tối thiểu 70%/Vốn điều lệ tại QTD Đông Sài Gòn;

- Thành viên tại các Phường Bình An, Phường An Phú, Phường Bình Khánh, Phường Thảo Điền, Phường An Khánh, Phường Thủ Thiêm và Phường An Lợi Đông (nếu có).

2. Thành viên vay vốn trả nợ tốt, không phát sinh nợ xấu tại QTD Đông Sài Gòn. 

3. Thành viên gửi tiền tại QTD Đông Sài Gòn. 

4. Thành viên có đóng góp cho sự phát triển thường xuyên, ổn định của QTD Đông Sài gòn và các cộng tác viên của QTD Đông Sài Gòn.

       Trân trọng!