Tin nội bộ

Trang chủ » Tin nội bộ

Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Qũy tín dụng nhân dân

THÔNG BÁO 

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn nhiệm kỳ 2018 - 2022

Kính gửi: Thành viên Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn 

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 47/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung ngày 20/11/2017;

- Căn cứ công văn số 324/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài ngày 18/01/2012 và Công văn số 649/NHNN/TTGSNH ngày 25/01/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH;

- Căn cứ Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/03/2015 quy định về quỹ tín dụng nhân dân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hội đồng quản trị Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn (QTD Đông Sài Gòn) trân trọng thông báo đến Qúy thành viên nội dung như sau:

Nhiệm kỳ 2013 - 2017 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của QTD Đông Sài Gòn đã kết thúc. Vì thế, để củng cố nhân sự và ổn định hoạt động của QTD Đông Sài Gòn, đồng thời chuẩn bị cho Đại hội thành viên thường niên năm 2018 sẽ diễn ra tới đây. Hội đồng quản trị QTD Đông Sài Gòn xin thông báo lấy ý kiến biểu quyết của thành viên bằng văn bản về việc dự kiến bầu các thành viên trong Hội đồng quản trị và các thành viên trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu 

  • Thành viên Hội đồng quản trị: 03 (Ba) thành viên, trong đó có Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  • Thành viên Ban kiểm soát: 03 (Ba) thành viên, trong đó có Trưởng Ban kiểm soát

2. Đối tượng được đề cử, ứng cử: Thành viên có vốn góp tại QTD Đông Sài Gòn.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị

3.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

a. Là thành viên cá nhân hoặc người đại diện phần vốn góp của thành viên pháp nhân;

b. Không thuộc những trường hợp quy định tại Điều 33, Điều 34 Luật các tổ chức tín dụng. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là Kế toán trưởng, Thủ quỹ của quỹ tín dụng nhân dân;

c. Có thời gian công tác ở một trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, luật từ 02 (hai) năm trở lên hoặc có văn bằng (hoặc chứng chỉ) chứng minh đã được đào tạo nghiệp vụ quỹ tín dụng nhân dân;

d. Chấp hành quy định của pháp luật; không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng trong thời gian 24 tháng liền kề trước thời điểm được bầu.

3.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

a. Là thành viên cá nhân của quỹ tín dụng nhân dân;

b. Đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm b, Điểm d mục 3.1 của Thông báo này;

c. Có thời gian công tác ở một trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, luật từ 02 năm trở lên;

d. Đã từng giữ chức vụ quản lý hoặc điều hành ở một đơn vị thuộc một trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính theo điều lệ hoặc văn bản tương đương của đơn vị đó hoặc lãnh đạo cấp phòng hoặc chức danh tương đương trở lên theo quy định của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội từ 01 năm trở lên;

e. Đảm bảo một trong những điều kiện sau

- Có bằng đại học trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật;

- Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật và có văn bằng (hoặc chứng chỉ) chứng minh đã được đào tạo nghiệp vụ quỹ tín dụng nhân dân;

4. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Ban kiểm soát, kiểm soát viên chuyên trách 

4.1 Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau

a. Là thành viên cá nhân hoặc người đại diện phần vốn góp của thành viên pháp nhân;

b. Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 33, 34 Luật các tổ chức tín dụng. Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời là Kế toán trưởng, Thủ quỹ, nhân viên nghiệp vụ của quỹ tín dụng nhân dân và không phải là người có liên quan của Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ quỹ quỹ tín dụng nhân dân;

c. Có văn bằng (hoặc chứng chỉ) chứng minh đã được đào tạo nghiệp vụ quỹ tín dụng nhân dân;

d. Chấp hành quy định của pháp luật; không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng trong thời gian 24 tháng liền kề trước thời điểm được bầu. 

4.2 Trưởng Ban kiểm soát, kiểm soát viên chuyên trách phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

a. Là thành viên cá nhân của quỹ tín dụng nhân dân.

b. Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điểm b, c, d Mục 4.1 Thông báo này.

c. Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, luật.

5. Hồ sơ ứng cử 

  • Đơn xin ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
  • Lý lịch cá nhân (theo quy định của Ngân hàng Nhà nước);
  • Các văn bản chứng minh trình độ chuyên môn;
  • Báo cáo công khai lợi ích liên quan với ứng viên (theo quy định của Ngân hàng Nhà nước);
  • Bản kê khai người có liên quan với ứng viên. 

(Mọi thông tin liên quan về mẫu biểu hồ sơ ứng cử, thành viên vui lòng truy cập Website: dongsaigonfund.com)

Bằng văn bản này, Hội đồng quản trị thông báo đến các thành viên về việc tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 của QTD Đông Sài Gòn. Nếu thành viên nào có nguyện vọng ứng cử, đề cử vui lòng gửi thư phúc đáp về QTD Đông Sài Gòn tại địa chỉ Kiosque số 10 - 11, tầng trệt Chung cư R7, Khu tái định cư 38,4ha, KP3, Đường số 10, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HC, từ ngày 15/03/2018 đến hết ngày 27/03/2018. Nếu quá thời hạn trên, Hội đồng quản trị không nhận được thu phản hồi của các thành viên, chúng tôi xem như không có thành viên nào tham gia ứng cử, đề cử và đồng ý bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 của QTD Đông Sài Gòn do Hội đồng quản trị QTD Đông Sài Gòn đề cử. 

Hồ sơ của những ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ được trình qua Ban lãnh đạo UBND Phường, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM chuẩn y theo quy định trước khi tổ chức Đại hội thành viên

 

Đơn xin ứng cử HĐQT, BKS

Kê khai người có liên quan

Sơ yếu lí lịch

Thư Phúc Đáp

ĐSG thông báo thành viên 2018