Tin nội bộ

Trang chủ » Tin nội bộ

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN NĂM 2017

THÔNG BÁO

Về việc Triệu tập Đại hội Thành viên năm 2017 của Quỹ tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn

Qũy tín dụng nhân dân Đông Sài Gòn (QTD Đông Sài Gòn) thông báo triệu tập Đại hội Thành viên năm 2017 của QTD Đông Sài Gòn đến Qúy thành viên như sau:

1. Nội dung cơ bản

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2013 - 2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2022

- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017, nhiệm kỳ 2013 - 2017 và định hướng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2013 - 2017 và nhiệm kỳ 2018 - 2022.

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

- Báo cáo tăng/giảm vốn điều lệ năm 2017

- Tờ trình lương, thưởng cho CBNC, thù lao HĐQT, BKS năm 2018

- Tờ trình Ủy quyền một số hoạt động cho Hội đồng quản trị

- Biểu quyết thông qua các tờ trình

- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành nhiệm kỳ 2018 - 2022

- Phát biểu ý kiến đóng góp của thành viên

- Phát biểu ý kiến đóng góp của Lãnh đạo, ban ngành

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu lúc 08h00 đến 11h30 thứ Bảy ngày 25/8/2018

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban Nhân dân Phường Bình An số 171/1 Lương Định Của, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM

Trên cơ sở nguyên tắc cử Đại biểu tham dự Đại hội Thành viên năm 2017 của QTD Đông Sài Gòn. Hội đồng quản trị QTD Đông Sài Gòn triệu tập 200 thành viên của QTD Đông Sài Gòn tham dự Đại hội Thành viên năm 2017.

Hội đồng quản trị QTD Đông Sài Gòn thông báo đến các thành viên được triệu tập và tham dự đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm theo Thông báo triệu tập này.